Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


ANBI

ANBI-logo2
1. Naam van de gemeente

De naam van de gemeente is
Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem.

Deze is vastgelegd in de op 22 mei 2017 aangepaste statuten van 5 november 1986.

De Baptistengemeente Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als het enige betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als hoogste gezag voor geloof en leven.

2. Doel van de gemeente:

De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus:

 1. overal het evangelie te verkondigen;
 2. hen, die door persoonlijk geloof het evangelie aanvaarden, te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 3. de aldus gedoopten als leden in de gemeente op te nemen;
 4. de leden die haar zijn toevertrouwd te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

3. RSIN (fiscaal nummer)

RISN: 8518.64.788

4. Contactgegevens

Post- of bezoekadres van de gemeente:
Baptistengemeente Ontmoeting
Wassenaarweg 5
6843 NX Arnhem
Telefoonnummer               026 3890352
e-mailadres                       postadres@bgontmoeting.nl
RSIN (fiscaal nummer)    8518.64.788
KvK-nummer                    55799434

5. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van de Baptistengemeente Ontmoeting bestaat uit de volgende leden:

 • Raadslid voor taakveld Geloofsopbouw en Toerusting
 • Raadslid voor taakveld Diensten
 • Raadslid voor taakveld Kinderen en Jeugd
 • Raadslid voor taakveld Pastoraat
 • Raadslid voor taakveld Outreach
 • Raadslid voor taakveld Beheer en Ondersteuning, tevens secretaris/penningmeester

Uit de raadsleden worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

De voorganger van de gemeente is als adviseur aangesloten bij de Raad der Gemeente.

6. Beleidsplan in hoofdlijnen

 • De Baptistengemeente Ontmoeting wil een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen zijn tot eer van God, waar mensen zich thuis voelen en op basis van hun keuze een volgeling van Jezus Christus willen zijn en zich te laten vormen tot een leven van dienstbetoon in woord en daad.
 • Zij wil dit doen door het organiseren van gastvrije ontmoetingen tijdens de erediensten op zondagmorgen, maar ook tijdens allerlei activiteiten in en rond de gemeente.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting wil toerustingsactiviteiten verzorgen voor gelovigen en ongelovigen met als doel mensen bekend te maken met het evangelie en toe te rusten tot discipelschap. Hiertoe wordt elk jaar een scala aan cursussen en voorlichtingen georganiseerd.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting wil door het verlenen van pastoraat en diaconaat waar nodig haar leden en vrienden geestelijk en materieel ondersteunen. Het diaconaat zal de komende jaren meer aandacht krijgen.
 • Voor kinderen en jongeren worden tijdens en buiten de zondagdiensten bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Doel daarvan is hen bekend te maken met Gods liefde en hen een veilige en vertrouwde plaats te bieden om elkaar te ontmoeten.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting onderzoekt of het opstarten van een structurele gemeenteactiviteit ten zuiden van Arnhem binnen haar mogelijkheden ligt. Ook wil zij deelnemen aan een interkerkelijk te organiseren Alpha-cursus.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting dient een sluitende boekhouding te voeren om een positief resultaat te behalen op haar liquiditeitsbalans.
 • Baptistengemeente Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

Voor het beleidsplan van de Unie zie:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan van de Unie bevat twee bijlagen. Voor de bijlagen zie:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

7. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

8. Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

Artikel 1    1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2         De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3    Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

9. Verslag van de activiteiten van de gemeente over 2018

De Baptistengemeente Ontmoeting is dankbaar voor alle zegeningen die zij in 2018 heeft mogen ervaren.

De gemeente wordt door bezoekers gewaardeerd als een open en gastvrije gemeente.

In 2018 zijn twee van onze leden en één van onze vrienden overleden, beiden zeer onverwacht. 12 leden hebben om verschillende redenen bedankt als lid, 11 personen zijn als nieuwe leden aan de gemeente toegevoegd. In 2018 hebben zich 6 personen als vriend aan de gemeente verbonden, 1 persoon hebben zijn vriendschap beëindigd.
De gemeente bestond op 1 januari 2018 uit 248 leden en 59 vrienden.

Onze voorganger is per 1 september 2017 beroepen naar de Baptistengemeente Hoogeveen “Beth-El”. We missen hem en zijn gezin, maar wensen hen natuurlijk de zegen van onze Heer voor henzelf en voor het werk in Hoogeveen.

De raad vergadert iedere twee weken en wisselt daarbij organisatorische en inhoudelijke vergaderingen af. Het blijft belangrijk om hierin altijd de leiding van Gods Geest te zoeken.

In 2018 is een groot aantal verschillende toerustingsactiviteiten georganiseerd die goed bezocht en gewaardeerd werden.

Het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt voor leiding van het kinder- en jeugdwerk blijft krap. Met de beschikbare mensen is een goed programma uitgevoerd.

De organisatie van de pastorale zorg in en om de gemeente is verder ingevuld. Er blijkt toenemende behoefte aan zorg en met name ook diaconaat te bestaan.

De gemeente ondersteunde een aantal zendelingen en veel diaconale- en zendingsprojecten.

Het onderhoud van het gebouw blijft een punt van aandacht. Er zal in 2019 weer veel werk moeten worden uitbesteed.

10. Financiële verantwoording

11.Voorgenomen bestedingen met toelichting

De voorgenomen bestedingen zijn bij de Financiële verantwoording hierboven aangegeven onder Begroting 2019.

Personeel
Onze voorganger wordt betaald volgens de salaristabel van de Unie. In 2018 was de gemeente vacant geweest en was er een interim voorganger, miv  1 aug 2019 is de vacature vervuld.

Taakvelden
Dit betreft al het belangrijke werk dat in en door de gemeente worden gedaan.

Onderwijs en toerusting
Een compleet programma aan toerustingsactiviteiten wordt georganiseerd voor iedereen die wil. We willen hierop kosten besparen door bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor boekjes of cursussen.

Kinder- en jeugdwerk
Voor onze grote schare kinderen, jeugd en jongeren wordt gedurende het hele jaar een programma georganiseerd. Wij zien dit als een belangrijke taak.

Pastoraat
We willen niet bezuinigen op Pastoraat. Dit raakt aan de essentie van ons gemeente-zijn. Ook diaconaat valt hier onder. Daar is steeds meer behoefte (lees: noodzaak) aan.

Diensten
Iedere zondag hebben we een geweldige dienst. Voor externe voorgangers wordt een vergoeding uitgekeerd. Onder Diensten vallen ook de bloemen, avondmaal en bijzondere diensten.

Outreach
Outreach is alles wat we naar buiten doen. Denk aan de ondersteuning van onze zendelingen (vroegere post Zending), het wijkkringenwerk en evangelisatie, zoals activiteiten in het wijkplatform.

Beheer en Ondersteuning
We zijn gezegend met een prachtig  gebouw dat alle ruimte aan onze gemeente biedt voor de diensten, kinderkerk en jeugd op zondag, maar ook voor een lange lijst aan activiteiten voor ouderen, voor jongeren, en voor alle leeftijden op verschillende dagen. Gas, water en energie (stroom) kosten zo’n € 17.000,-. Voor 2019 verwachten we dat toenemende energiebelastingen en verzekeringspremies een verdere toename van deze kosten opleveren.

Gemeentewerk
We zijn lid van de Unie van Baptisten Gemeenten. Samen met de andere aangesloten gemeenten verzorgen we de opleiding van voorgangers, doen we aan gemeentestichting en -opbouw en werken we samen in hulpprojecten. Hiervoor betalen we een contributie. In 2018 is dat € 48,- per lid per jaar, in totaal € 12.000,-. Verder vallen ook de uitgaven voor jubilea, representatie en onkosten voor de raad onder deze post.

Communicatie
We willen nog meer gebruik gaan maken van digitale communicatiemiddelen.

Reservering onderhoud
Het resultaat op de liquiditeitsbalans over 2018 was positief, maar met een verlaagde jaarlijkse reservering voor onderhoud. In 2018 wordt de reservering voor onderhoud verhoogd naar € 17.500.-. Afhankelijk van de resultaten in 2019 zal de reservering daarna langzaam verder verhoogd worden naar de benodigde € 21.500,-.

Rentelasten
Dit is de rente die we betalen over de hypotheken.

Hoop voor de toekomst
Op basis van de begroting verwachten we dat we in 2019 een zeer gering negatief “resultaat na aflossing” gaan zien.