Financiën & ANBI

Financien

De gemeente is voor haar activiteiten financiëel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van haar leden en vrienden. Deze bijdragen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente, het diaconaat, het zendingswerk, maar ook het salaris van de voorganger, de hypotheek en andere kosten te betalen.

 

Omdat de baptisten gemeente Ontmoeting door de belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI – mogen giften aan de gemeente als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte van Inkomstenbelasting. Dat geeft, afhankelijk van uw inkomen, een aanzienlijk fiscaal voordeel.

Om als ANBI te worden erkend moet de belastingdienst een beschikking afgeven, met een bijbehorend fiscaal nummer. De baptisten gemeente Ontmoeting heeft geen eigen beschikking, maar valt onder een groepsbeschikking die is afgegeven aan de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland, gevestigd te Barneveld. Het fiscaal nummer van de groepsbeschikking is 002690615. U hoeft dit nummer op uw belastingformulier niet in te vullen. Alleen als de belastingdienst hier vragen over gaat stellen (wat niet waarschijnlijk is) dan kunt u bovenstaande informatie doorgeven.

NB: Deze fiscale vrijstelling geldt alleen voor giften aan de gemeente. Als u via de gemeente giften geeft aan instellingen of personen die geen ANBI-erkenning hebben, dan zijn die giften niet fiscaal aftrekbaar.

Ons werk ondersteunen?

ANBI

De naam van de gemeente is
Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem.

Deze is vastgelegd in de op 22 mei 2017 aangepaste statuten van 5 november 1986.

De Baptistengemeente Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als het enige betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als hoogste gezag voor geloof en leven.

De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus:

 1. overal het evangelie te verkondigen;
 2. hen, die door persoonlijk geloof het evangelie aanvaarden, te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 3. de aldus gedoopten als leden in de gemeente op te nemen;
 4. de leden die haar zijn toevertrouwd te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

RISN: 8518.64.788

Post- of bezoekadres van de gemeente:
Baptistengemeente Ontmoeting
Wassenaarweg 5
6843 NX Arnhem
Telefoonnummer              026 3890352
e-mailadres                       postadres@bgontmoeting.nl
RSIN (fiscaal nummer)    8518.64.788
KvK-nummer                    55799434

De kerkenraad van de Baptistengemeente Ontmoeting bestaat uit de volgende leden:

 • Raadslid Voorzitter
 • Raadslid Secretariaat
 • Raadslid voor taakveld Geloofsopbouw en Toerusting
 • Raadslid voor taakveld Diensten
 • Raadslid voor taakveld Kinderen en Jeugd
 • Raadslid voor taakveld Pastoraat
 • Raadslid voor taakveld Outreach
 • Raadslid voor taakveld Beheer en Ondersteuning, tevens penningmeester

De voorganger van de gemeente is als adviseur aangesloten bij de Raad der Gemeente.

 • De Baptistengemeente Ontmoeting wil een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen zijn tot eer van God, waar mensen zich thuis voelen en op basis van hun keuze een volgeling van Jezus Christus willen zijn en zich te laten vormen tot een leven van dienstbetoon in woord en daad.
 • Zij wil dit doen door het organiseren van gastvrije ontmoetingen tijdens de erediensten op zondagmorgen, maar ook tijdens allerlei activiteiten in en rond de gemeente.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting wil toerustingsactiviteiten verzorgen voor gelovigen en ongelovigen met als doel mensen bekend te maken met het evangelie en toe te rusten tot discipelschap. Hiertoe wordt elk jaar een scala aan cursussen en voorlichtingen georganiseerd.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting wil door het verlenen van pastoraat en diaconaat waar nodig haar leden en vrienden geestelijk en materieel ondersteunen. Het diaconaat zal de komende jaren meer aandacht krijgen.
 • Voor kinderen en jongeren worden tijdens en buiten de zondagdiensten bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Doel daarvan is hen bekend te maken met Gods liefde en hen een veilige en vertrouwde plaats te bieden om elkaar te ontmoeten.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting onderzoekt of het opstarten van een structurele gemeenteactiviteit ten zuiden van Arnhem binnen haar mogelijkheden ligt. Ook wil zij deelnemen aan een interkerkelijk te organiseren Alpha-cursus.
 • De Baptistengemeente Ontmoeting dient een sluitende boekhouding te voeren om een positief resultaat te behalen op haar liquiditeitsbalans.
 • Baptistengemeente Ontmoeting maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

Voor het beleidsplan van de Unie zie:

Het beleidsplan van de Unie bevat twee bijlagen. Voor de bijlagen zie:

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie:

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

Artikel 1    1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2         De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3    Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

In verband met Covid-19 is in 2020 een groot aantal geplande activiteiten niet doorgegaan. Een enkele activiteit vond in afgeslankte vorm plaats.

Wij zijn in 2020 gestart met het streamen van de zondagsdiensten. Op deze manier kon men, als er geen fysieke diensten mogelijk waren, toch de dienst bijwonen. Wij zijn voornemens om de diensten te blijven streamen zodat ook mensen die niet in de gelegenheid zijn de diensten te bezoeken, toch de diensten kunnen volgen.

De gemeente bestond op 1 januari 2020 uit 244 leden en 61 vrienden.

De raad vergadert iedere twee weken en wisselt daarbij organisatorische en inhoudelijke vergaderingen af. Het blijft belangrijk om hierin altijd de leiding van Gods Geest te zoeken.

Het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt voor leiding van het kinder- en jeugdwerk blijft krap. Ook deze activiteiten hebben en tijdje stil gelegen in verband met de Covid-uitbraak, maar zijn daarna in kleine samenstelling weer begonnen. Met de beschikbare mensen is een goed programma uitgevoerd.

De organisatie van de pastorale zorg in en om de gemeente is verder ingevuld. Er blijkt toenemende behoefte aan zorg en met name ook diaconaat te bestaan.

De gemeente ondersteunde een aantal zendelingen en veel diaconale- en zendingsprojecten.

Wij zijn in het bezit van een mooi eigen gebouw waaraan natuurlijk ook wel het nodige moeten worden gedaan.  In 2020 zijn er diverse  onderhoud- en reparatie werkzaamheden gedaan. Er staat voor 2021 een aantal grotere klussen op het programma, dat  werk zal hoogstwaarschijnlijk worden uitbesteed.

Hieronder vindt u de  jaarcijfers 2020 en begroting 2021.

De voorgenomen bestedingen zijn bij de financiële verantwoording (punt 10) aangegeven onder Begroting 2021

Personeel
Onze voorganger wordt betaald volgens de salaristabel van de Unie.   

Met ingang van 1 september 2021 krijgen wij een Jongerenwerker in dienst.

Taakvelden
Dit betreft al het belangrijke werk dat in en door de gemeente wordt gedaan.

Onderwijs en toerusting
Een compleet programma aan toerustingsactiviteiten wordt georganiseerd voor iedereen die belangstelling daarvoor heeft.

Kinder- en jeugdwerk
De gemeente is gezegend met een groot aantal kinderen en jeugd. Voor hen worden door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd.

Pastoraat
Wij zijn zeer begaan met onze medemens.  Dit is het hart van onze gemeente, het naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn.

Diensten
Iedere zondag is er een eredienst. Aan externe voorgangers wordt een vergoeding uitgekeerd. Op de eerste zondag van de maand vieren wij avondmaal, daarnaast zijn er door het jaar heen verschillende thema-diensten.

Outreach
Outreach omvat de activiteiten voor en ondersteuning van mensen buiten onze gemeente.  Denk daarbij aan de ondersteuning van onze zendelingen, het wijkkringenwerk en evangelisatie, zoals activiteiten in het wijkplatform.

Beheer en Ondersteuning
We zijn gezegend met een prachtig  gebouw dat alle ruimte aan onze gemeente biedt voor de diensten, kinderkerk en jeugd op zondag, maar ook voor een lange lijst aan activiteiten voor ouderen, voor jongeren, en voor alle leeftijden op verschillende dagen in de week.

Gemeentewerk
We zijn lid van de Unie van Baptisten Gemeenten. Samen met de andere aangesloten gemeenten verzorgen wij de opleiding van voorgangers, doen wij aan gemeentestichting en -opbouw en werken we samen in hulpprojecten. Hiervoor betalen we een contributie. In 2020 was dat € 40,- per lid per jaar. Verder vallen ook de uitgaven voor jubilea, representatie en onkosten voor de raad onder deze post.

Communicatie
In 2020 hebben wij verschillende nieuwe apparatuur aangeschaft voor het houden van online diensten. Op deze manier kunnen mensen die niet in de gelegenheid zijn de zondagsdienst te bezoeken toch de dienst mee maken.