Diaconaat

Diaconaat

Waar gaat het in het kort om?

Diaconaat heeft te maken met een leven van dienstbetoon in woord en daad.

Diaconaat vanuit Bijbels gezichtspunt?

Het bieden van zorg en hulp aan mensen in sociale- en maatschappelijke knelsituaties. Het betonen van barmhartigheid, bevorderen van gerechtigheid en zorg voor Gods schepping, in samenhang met andere bedieningen in de gemeente.

Wat gebeurt er nu al aan diaconaal werk in en buiten onze gemeente?

 • Praktische hulpverlening (bijvoorbeeld verhuizen, klussen) bij mensen die dit zelf niet kunnen.
 • Bezoeken van zieken, ouderen en anderen die dit nodig hebben.
 • Verzorgen van vervoer in bijzondere situaties (bijvoorbeeld het ziekenhuis).
 • Hulp bij sociale- en financiële problemen en schuldenproblematiek. Toepassen voedselpakketregeling, gratis aanbod van spullen via een ruilbord en de weggeefsite.
 • Incidenteel bieden van beperkte financiële steun in acute noodsituaties.
 • Beschikbaar stellen van ons kerkgebouw voor de voedselbank Arnhem.
 • De ondersteuning van de nachtopvang voor dak- en thuislozen de Duif in Arnhem.
 • De ondersteuning van het werk van Huis op de Muur onder prostituees in Nijmegen.
 • Ondersteuning van diaconaal en zendingswerk in Nederland en daarbuiten. Noodhulp bij natuurrampen en oorlogssituaties.

Onze basiswaarden bij diaconaal werk:

 • Wederkerigheid in geven en ontvangen;
 • Het aangaan van wederkerige relaties;
 • Mensen bemoedigen;
 • Diaconaal leren, diaconaat is leerbaar;
 • Gavengericht werken met de diaconale gaven en talenten die God ons geeft tot opbouw van Zijn gemeente.

Nadenken over je uitvaart

uitvaartdocument

Veel mensen vinden het niet leuk om over hun eigen uitvaart na te moeten denken. Zeker als je nog jong bent. Toch kan ieder mens iets overkomen waardoor je kan komen te overlijden. Voor nabestaanden is het regelen van een uitvaart al moeilijk genoeg. Daarom is het goed om hier toch over na te denken. Waar uitvaartondernemers vaak minder aandacht besteden aan een uitgebreide wenslijst omtrent de kerkdienst, willen wij hier als kerkelijke gemeente bij helpen.
Als kerkelijke gemeente bieden wij een uitgebreid uitvaartwensenfomulier aan dat je kunt downloaden.

Dit formulier kan zowel worden geprint als digitaal worden ingevuld en opgeslagen. Zorg er wel voor dat een aantal mensen weet waar dit formulier ligt. Er mag ook altijd een kopie worden geregistreerd in de administratie van de kerk.

Als kerkelijke gemeente bieden we ook onze hulp aan bij het invullen van het uitvaartwensenfomulier. Hiervoor kan contact worden opgenomen met iemand van het Pastoraal Team of de voorganger.