Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem


Diaconaat

Herstelwerk  in en voor Gods Koninkrijk

Groeien als leden en vrienden van de baptistengemeente Ontmoeting, Arnhem-Zuid in het meedoen in dit herstelwerk in 2015 en 2016.

Verkorte weergave van de door de werkgroep diaconaat opgestelde en door de raad vastgestelde notitie diaconaat. Klik hier voor de volledige notitie.

Diaconaat: waar gaat het om?        
Diaconaat is een zaak van mensen die er voor kiezen als volgeling van Jezus Christus “… zich te laten vormen tot een leven van dienstbetoon in woord en daad. “(uit: onze missie)

Vanuit Bijbels gezichtspunt heeft diaconaat te maken met:

 • Zorg en hulp voor en aan mensen in sociale en maatschappelijke knelsituaties,
 • door hiervoor aangestelde leden/vrienden van de gemeente en elke volgeling van Christus uitgevoerd, samen met uitvoerders van sociale wetgeving en anderen,
 • Het betonen van barmhartigheid, bevorderen van gerechtigheid en zorg voor Gods schepping, in samenhang met andere bedieningen in de gemeente,

Wat gebeurt nu al in en buiten onze gemeente aan diaconaal werk

 • Praktische hulpverlening (verhuizen, klussen) bij mensen die dit zelf niet kunnen,
 • Bezoeken van zieken, ouderen en anderen die dit nodig hebben,
 • Verzorgen van vervoer in bijzondere situaties ( bv naar ziekenhuis)
 • Hulp bij sociale en financiële problemen, schuldenproblematiek. Toepassen voedselpakketregeling, gratis aanbod van spullen via ruilbord en website,
 • Incidenteel bieden van beperkte financiële steun in acute noodsituaties,
 • Beschikbaar stellen van ons kerkgebouw voor de voedselbank Arnhem,
 • De ondersteuning van de nachtopvang voor dak- en thuislozen de Duif in Arnhem,
 • De ondersteuning van het werk van Huis op de Muur onder prostituees in Nijmegen,
 • Ondersteuning van diaconaal en zendingswerk in Nederland en daarbuiten en noodhulp bij natuurrampen en oorlogssituaties,

Wat kunnen we nog meer en beter doen  in 2015 en 2016?

In 2014 werd in totaal  € 20.000,-  voor diaconale ondersteuning besteed vanuit de gemeente. Dat is 10% van de uitgaven van onze gemeente. Met de inzet van meer mensen en dit geldbedrag willen we in 2015 en 2016 meer en beter ons dienstbetoon als gemeente inhoud geven door:

 • (Meer) bekendheid te geven aan het diaconaal werk in en buiten de gemeente en de taak van de werkgroep diaconaat en de leden en vrienden van de gemeente daarbij,
 • Na te gaan welke noden er in de gemeente zijn die meer aandacht vragen, bv. m.b.t. eenzaamheid, werkloosheid,
 • Aandacht te geven aan onze levensstijl als volgeling van Christus en onze zorg voor Gods schepping.
 • Onze diaconale gaven plaatselijk, in de eigen woonomgeving missionair in te zetten,
 • Samenwerking in de gemeente met andere taakvelden en plaatselijk met andere kerken en instanties.

Onze basiswaarden bij diaconaal werk

Wederkerigheid in geven en ontvangen. Het aangaan van wederkerige relaties. Mensen bemoedigen. Diaconaal leren. Diaconaat kun je leren. Gavengericht werken met de diaconale gaven en talenten die God ons geeft tot opbouw van Zijn gemeente.

De werkgroep diaconaat biedt u deze samenvatting aan om er met vreugde en zegen van God mee aan het werk te gaan. Zij bestaat uit: Germa Hoogakker, Annie Jansen, George Roussel, Rita van Schaik (geniet van een sabbath jaar) en Joop Brongers (coördinator).