Diaconaat

Diaconaat

Waar gaat het in het kort om?

Diaconaat heeft te maken met een leven van dienstbetoon in woord en daad.

Diaconaat vanuit Bijbels gezichtspunt?

Het bieden van zorg en hulp aan mensen in sociale- en maatschappelijke knelsituaties. Het betonen van barmhartigheid, bevorderen van gerechtigheid en zorg voor Gods schepping, in samenhang met andere bedieningen in de gemeente.

Wat gebeurt er nu al aan diaconaal werk in en buiten onze gemeente?

 • Praktische hulpverlening (bijvoorbeeld verhuizen, klussen) bij mensen die dit zelf niet kunnen.
 • Bezoeken van zieken, ouderen en anderen die dit nodig hebben.
 • Verzorgen van vervoer in bijzondere situaties (bijvoorbeeld het ziekenhuis).
 • Hulp bij sociale- en financiële problemen en schuldenproblematiek. Toepassen voedselpakketregeling, gratis aanbod van spullen via de weggeefsite.
 • Incidenteel bieden van beperkte financiële steun in acute noodsituaties.
 • Beschikbaar stellen van ons kerkgebouw voor de voedselbank Arnhem.
 • De ondersteuning van de nachtopvang voor dak- en thuislozen de Duif in Arnhem.
 • De ondersteuning van het werk van Huis op de Muur onder prostituees in Nijmegen.
 • Ondersteuning van diaconaal en zendingswerk in Nederland en daarbuiten. Noodhulp bij natuurrampen en oorlogssituaties.

Onze basiswaarden bij diaconaal werk:

 • Wederkerigheid in geven en ontvangen;
 • Het aangaan van wederkerige relaties;
 • Mensen bemoedigen;
 • Diaconaal leren, diaconaat is leerbaar;
 • Gavengericht werken met de diaconale gaven en talenten die God ons geeft tot opbouw van Zijn gemeente.